Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených predávajúcim s kupujúcim aj dodatkov k nim a platí aj pre kúpnej zmluvy vzniknuté poskytnutím požadovaného plnenia predávajúcim na základe prijatej objednávky kupujúceho.

Prijatím ponuky predávajúceho vzniká kúpna zmluva v prípade, že táto ponuka bola kupujúcim akceptovaná do 10 dní od jej vystavenia.

Prijatím objednávky zo strany predávajúceho sa rozumie akceptácia podmienok navrhovaných v objednávke zaslanej kupujúcim uskutočnené do 10 dní od jej odoslania kupujúcim formou elektronickej komunikácie.

Na účely obchodné korešpondencie medzi stranami je prípustná elektronická forma komunikácie.

Všeobecné dodacie podmienky

Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté alebo kupujúcim požadované prepravné dispozíciou inak,

 • je miestom dodania/určení KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava
 • prepravu dohodnutého tovaru do miesta dodania / určenia zaisťuje predávajúci a to cestným motorovým vozidlom.

Predávajúci je povinný dohodnutej tovar zabaliť tak, aby obal vyhovoval povahe tovaru a spôsobu prepravy a vybaviť na prepravu spôsobom obvyklým u tohto tovaru.

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s dohovoreným tovarom všetky sprievodné doklady potrebné k jeho prevzatí a na riadne užívanie dohodnutého tovaru spôsobom zodpovedajúcim jeho charakteru a účelu. Každá dodávka dohodnutého tovar musí byť vybavená dodacím listom. Dodací list musí obsahovať:

 • popis tovaru a jeho množstvo,
 • dátum odovzdania a prevzatia tovaru,
 • podpis oprávnenej osoby, ktorá tovar odovzdala menom predávajúceho,
 • podpis oprávnenej osoby, ktorá tovar prevzala menom kupujúceho.

Ak nebude dohodnuté inak, platí pre kvalitu a kompletnosť dohodnutého tovaru príslušná STN norma. Dohovorené tovar musí spĺňať podmienky ustanovené zákonom č. 22/1997 Zb. v platnom znení.

Cena a platobné podmienky

Dohodnutá kúpna cena dohodnutého tovaru je pevná a bude navýšená o cenu balení a prepravného ku kupujúcemu (ďalej len ďalšie náklady). Úhrada iných nákladov kupujúcim súvisiacich s dodaním dohodnutého tovaru, ako napr. poistenie, musí byť výslovne písomne s kupujúcim dohodnutá.

Kupujúci zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu tovaru a ďalších nákladov na základe jeho faktúry - daňového dokladu (ďalej faktúra), ktorá musí obsahovať:

 • číslo kúpnej zmluvy/objednávky, alebo ponuky,
 • IČO, DIČ a IČDPH predávajúceho a kupujúceho,
 • bankové spojenie predávajúceho,
 • ostatné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom č. 235/2004 Zb. v aktuálne platnom znení.

Faktúra musí byť zaslaná kupujúcemu v jednom vyhotovení na adresu jeho sídla alebo elektronicky vo formáte PDF. Takto vystavená faktúra spĺňa všetky zákonom definované náležitosti, ako obsahovo podľa zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení, tak formálne, ktoré definuje zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v aktuálnom znení.

Faktúra môže obsahovať ďalšie cenové údaje, predovšetkým ak fakturuje predávajúci vedľa dohodnutej kúpnej ceny tovaru ďalšie náklady, ktoré neboli vopred dohodnuté s kupujúcim a ktoré nie sú obsiahnuté ani v jeho objednávke, alebo v ponuke, pozri bod 1.

Predávajúci je oprávnený fakturovať dohodnutú kúpnu cenu dohodnutého tovar po odovzdaní dopravcovi.

Lehota splatnosti každej faktúry je 7 kalendárnych dní od jej vystavenia predávajúcim, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

Dodanie tovaru a nadobudnutie vlastníckeho práva

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu dohodnutý tovar do miesta dodania / určenia v termínoch dohodnutých s kupujúcim, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Predávajúci si vyhradzuje právo dodávku tovaru pozdržať v prípade, že bude existovať akýkoľvek splatný záväzok kupujúceho voči predávajúcemu s omeškaním dlhším ako 15 kalendárnych dní po lehote splatnosti. V takom prípade sa postup predávajúceho nepovažuje za omeškanie s dodávkou tovaru do doby zaplatenia dlžnej pohľadávky kupujúceho.

K prevodu vlastníckeho práva na dohodnutý tovar dochádza až zaplatením kúpnej ceny a k prechodu nebezpečenstva jeho straty, poškodenie a zničenie dochádza prevzatím dohodnutého tovaru kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na kupujúceho v čase, keď predmet plnenia prevezme od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s predmetom plnenia a kupujúci poruší zmluvu tým, že predmet plnenia neprevezme.

Zmluvná pokuta a úrok z omeškania

Ak sa dostane predávajúci do omeškania s dodaním dohodnutého tovaru alebo jeho časti, má kupujúci právo účtovať predávajúcemu za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny dohodnutého tovaru, ktorého sa omeškania týka. Nárok na náhradu škody spôsobenej kupujúcemu porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, tým nie je dotknutý, pričom sa zmluvná pokuta na náhradu škody nezapočítava.

Ak sa dostane kupujúci do omeškania s platením faktúry, je predávajúci oprávnený mu účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Zmluvná pokuta je v oboch prípadoch obmedzená do výšky 5% z celkovej ceny tovaru.

Nakladanie s pohľadávkami

Pohľadávky vzniknuté z kúpnej zmluvy nie je kupujúci oprávnený zastaviť alebo postúpiť na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Ak zastaví kupujúci pohľadávku bez takého súhlasu predávajúceho, je predávajúci oprávnený mu vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 10% nominálnej hodnoty založenej pohľadávky. Postúpenie alebo zastavenie pohľadávky bez takého súhlasu predávajúceho je neplatné.

Podmienkou platnosti započítaní vzájomných pohľadávok predávajúceho a kupujúceho je ich predchádzajúce písomná dohoda o započítaní.

Podstatné porušenie zmluvy

Podstatným porušením zmluvy oprávňujúcim predávajúceho v zmysle § 1977obč. zák. č. 89/2012 Zb. od nej odstúpiť je:

 • omeškania kupujúceho so zaplatením ceny dohodnutého tovaru alebo jeho časti dlhšie ako 5 kalendárnych dní
 • omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru dlhší ako 5 kalendárnych dní
 • omeškania kupujúceho so zaplatením akéhokoľvek iného peňažného záväzku voči predávajúcemu alebo jeho časti
 • nezaplatenie zálohy na kúpnu cenu alebo jej časti do 7 kalendárnych dní od vystavenia zálohovej faktúry
 • konkurzné konanie začaté voči kupujúcemu

Za okolnosti znemožňujúce riadne a včasné plnenie zmluvy a vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán sa považujú prírodné pohromy, požiar, výbuch, vojnové udalosti a štrajky. Kupujúci aj predávajúci na seba nepreberajú nebezpečenstvo zásadné zmeny okolností a nevylučujú využitie §1765 a §1766 občianskeho zákonníka.

Záruka na akosť a reklamácie

Vec je chybná, ak nemá vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 zákona č. 89/2012 Zb. Za chybu sa považuje aj plnenie iné veci. Za chybu sa považujú aj vady v dokladoch potrebných pre užívanie veci. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti. Za chybu sa nepovažuje, ak sú veci poškodené násilnou manipuláciou, neodbornou montážou alebo zapojením, neoprávneným zásahom, nedodržiavaním podmienok pre inštaláciu, prevádzku, obsluhu a údržbu stanovených v návode na používanie a poškodené primeraným opotrebením.

Kupujúci je povinný reklamovať u predávajúceho vady množstva do 7 dní, vady ostatné do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie vád musí obsahovať:

 • identifikáciu kúpnej zmluvy
 • popis vady alebo presné určenie ako sa chyba prejavuje
 • počet chybných kusov

Pri strate alebo zničení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný oznámiť dopravcovi takéto vady tovaru s uvedením všeobecných údajov o povahe straty alebo poškodenia najneskoršie pri prevzatí zásielky písomným oznámením do prepravného dokladu vzťahujúceho sa k tovaru.

Ak bol stav tovaru týmto spôsobom zistený a zaznamenaný, je kupujúci povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho najneskôr do 3 dní od vzniku takejto udalosti.

Obaly

V zmysle týchto obchodných podmienok prechádza na kupujúceho s dodaným tovarom aj vlastnícke práva k priemyselným obalom.

Kupujúci sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia § 12 odsek 1 zákona č. 477/2001 Zb. o obaloch, zabezpečí využitie odpadov z obalov tak, aby odpady z obalov uvedených predávajúcim na trh alebo do obehu boli využité v rozsahu stanovenom prílohou č. 3 k tomuto zákonu. O splnenie tejto povinnosti je na základe vyzvanie predávajúceho povinný predávajúceho informovať doručením osobitného vyhlásenia.

Rozhodné právo

Všetky právne vzťahy zo zmlúv, ktoré sa riadia týmito VOP alebo s týmito zmluvami súvisia, sa riadia hmotným právom Slovenskej republiky, konkrétne Občianskym zákonníkom, č. 89/2012 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Dojednaním VOP v platnom znení sa riadi zmluvný vzťah pre celú dobu jeho trvania, prípadne i po jeho ukončení, a to až do úplného vysporiadania všetkých práv a nárokov z neho plynúcich. Ak by bola dojednania v Zmluve odchyľujú od VOP, majú ustanovenia uvedené v Zmluve prednosť. S výnimkou, kedy tieto VOP vyžadujú písomnú listinnú formu, je možné všetku komunikáciu medzi Poskytovateľom a Užívateľom uskutočňovať vo forme písomných elektronických správ (e-mail, SMS. Pod.) Doručovaných na elektronickú adresu uvedenú druhou stranou. Ukončenie platnosti Zmluvy sa nedotýka zániku nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

Mimosúdne riešenie sporu

Návod, ako riešiť prípadný spotrebiteľský spor mimosúdne, nájdete tu.

Obchodné tajomstvo

Všetky konkurenčne významné, určiteľné, oceniteľné a v príslušných obchodných kruhoch bežne nedostupné skutočnosti, ktoré súvisia so spoločnosťou predávajúceho a ďalej všetky údaje ako obchodné tajomstvo výslovne označené, zmluva a skutočnosti v nej obsiahnuté, vrátane informácií, ktoré si v rámci rokovaní obe zmluvné strany v súvislosti s jej uzatvorením poskytli, sú predmetom obchodného tajomstva a ich sprístupnenie tretím osobám je možné len s výslovným písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.

Správanie strán a forma právnych úkonov

Zmluvné strany sú oprávnené konať v prípade, že sa jedná:

 • o fyzickú osobu buď osobne, alebo splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva;
 • o právnickú osobu štatutárnym orgánom, zamestnancom oprávneným konať v rozsahu svojho zákonného splnomocnenia alebo splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva; ak je štatutárnym orgánom právnickej osoby iná právnická osoba, je táto oprávnená konať iba svojím štatutárnym orgánom alebo splnomocnencom na základe plnej moci.

Právne úkony sú vykonané zásadne písomne, pričom za písomnú formu sa pre účely týchto VOP, ak nie je v nich výslovne stanovené inak, sa považuje tiež emailová komunikácia.

Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie písomností jednej strany je účinné dňom ich doručenia druhej zmluvnej strane alebo domnienkou dôjdení podľa § 573 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník.

Zmena VOP

Kupujúci sa pred vykonaním objednávky zoznámil s týmito VOP, všetky ich ustanovenia považuje za zrozumiteľné, boli mu dostatočne vysvetlené a neodchyľujú sa závažne a bez zvláštneho dôvodu od obvyklých podmienok ujednávaných v podobných prípadoch. Strany týmto výslovne vylučujú využitie § 1799 a / alebo §1800 občianskeho zákonníka.

Predávajúci môže VOP v primeranom rozsahu zmeniť. Táto zmena bude kupujúcemu oznámená písomne na jeho kontaktnú adresu, pričom za jeho kontaktnú adresu sa považuje jeho sídlo alebo miesto podnikania, ako aj sídlo akejkoľvek jeho prevádzky.

Kupujúci je oprávnený zmeny odmietnuť a zmluvu z tohto dôvodu vypovedať do jedného mesiaca od začiatku platnosti zmeny VOP s výpovednou lehotou jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede predávajúcemu, ak nebolo v kúpnej zmluve výslovne dojednané inak.

Mlčanlivosť

Predávajúci sa zaväzuje nezhromažďovať, nespracovavať ani nešíriť bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ním poskytnuté údaje, ktoré sú na základe zákona považované za osobné údaje.

Kupujúci dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov za účelom skvalitnenia starostlivosti o zákazníka, marketingové činnosti a bonusových zákazníckych programov. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený v zmysle zákona č. 101 / 2000Sb., Č. 89/2012 Zb. a č. 480/2004 Zb. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Platnosť VOP

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2016.

Za KOVOTYP, s.r.o.
Ladislav Kroupa
konateľ

Prečo s nami spolupracovať

KOMPLEXNOSŤ

Navrhujeme a dodávame KOMPLETNE riešenie. Pokryjeme váš projekt od návrhu až po implementáciu. Ponúkame produktové rady vyvinuté k zoštíhleniu a optimalizáciu pracovísk. Doprava, montáž, záručný i pozáručný servis.

Špecialisti v tíme

Preškolený personál a dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvalitne odvedenej zákazky. Zodpovieme každý dotaz, všetko vysvetlíme a odporučíme najlepšie riešenie. Vyhotovíme vizualizáciu, vybavíme vás materiálmi.

 

SHOWROOM na 300 m²

Okrem bohatej ponuky Lean produktov vás pozývame zhliadnuť tiež široký sortiment kovového nábytku. V príjemnom prostredí našej vzorkovne sa môžete počas konzultácie osviežiť kávou, čajom či len minerálnou vodou.

LEAN PORADENSTVO

U nás máte možnosť realizovať vaše plány a projekty v spolupráci s odborníkmi a nechať sa inšpirovať. Navštívte náš showroom, budete prekvapení nekonečnými možnosťami a variabilitou našich výrobkov.

+421 918 802796 | info@stihlavyroba.eu